Hệ điều hành mẫu

Với nhiều hđh mẫu có sẵn giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn ,và tiện dụng khi nhu cầu thay đổi

Để tiết kiệm thời gian ,sự căng thẳng và phiền phức, với hệ thống hệ điều hành mẫu phong phú của chúng tôi giúp cho việc dựng một server (bất kể là windows hay linux) hết sức nhanh chóng chỉ bằng 1 cú click chuột.

 • CentOS

  • CentOS 4.9 x86
  • CentOS 5.5 Minimal x64
  • CentOS 5.5 Minimal x86
  • CentOS 5.5 x64CentOS 5.5 x86
  • CentOS 5.6 x64
  • CentOS 5.6 x86
  • CentOS 6.0 x64
  • CentOS 6.0 x86
  • CentOS 5.3 Trixbox_2.6.2.3 x86
  • CentOS 5.5 Cherokee x64
  • CentOS 5.5 GlusterFS x64
  • CentOS 5.5 OpenVZ x64
  • CentOS 5.5 Plesk x86
  • CentOS 5.5 Trixbox_2.8.0.4 x86
  • CentOS 5.6 Apache x86
  • CentOS 5.6 HAproxy_1.4.15 x64
  • CentOS 5.6 ISPmanager x64
  • CentOS 5.6 LAMP x86
  • CentOS 5.6 Optimized_Hardened x64
  • CentOS 5.6 Optimized_Hardened_LAMP x64
  • CentOS 5.6 Optimized_Hardened_LLMP x64
  • CentOS 5.6 Optimized_Hardened_LNMP x64
  • CentOS 5.6 Optimized_Hardened_MySQL x64
  • CentOS 5.6 Plesk x64
  • CentOS 5.6 cPanel_OneClickSSL x64
  • CentOS 5.7 Lamp
  • CentOS 5.7 MySQL x64
  • CentOS 5.7 cPanel x64
  • CentOS 5.7 x64
  • CentOS 6.0 Apache x64
  • CentOS 6.0 Apache x86
  • CentOS 6.0 LAMP x64
  • CentOS 6.0 LAMP x86
  • CentOS 6.0 MySQL x64
  • CentOS 6.0 MySQL x86

  Opensuse

  • Opensuse 11.2 x64
  • OpenSUSE 11.2 x86
  • OpenSUSE 11.3 x64
  • OpenSUSE 11.3 x86
  • OpenSUSE 11.4 x64
  • OpenSUSE 11.4 x86
 • ClearOS

  • ClearOS 5.1 Antispam x86
  • ClearOS 5.1 MySQL x86
  • ClearOS 5.1 OpenVPN x86
  • ClearOS 5.1 WebProxy x86
  • ClearOS 5.1 WebServer x86
  • ClearOS 5.1 x86 xen

  Debian

  • Debian 5.0 x64
  • Debian 5.0 x86
  • Debian 6.0 x64
  • Debian 5.0 Galera_phpMyAdmin x64
  • Debian 5.0 Magento x64
  • Debian 5.0 ispadmin x64
  • Debian 5.0 mailcleaner_2010_beta3 x64
  • Debian 6.0 Cherokee x64
  • Debian 6.0 LAMP x64
  • Debian 6.0 MySQL x64
  • Debian 6.0 CDN x64

  CloudLinux

  • CloudLinux Server 5.6 ISPmanager x64
  • CloudLinux Server 5.6 Plesk x64
  • CloudLinux Server 5.6 cPanel x64
  • CloudLinux Server 5.6 cPanel_OneClickSSL x64
  • CloudLinux Server 5.6 x64
  • CloudLinux Server 5.7 Apache x64
  • CloudLinux Server 5.7 LAMP x64
  • CloudLinux Server 5.7 MySQL x64
  • CloudLinux Server 5.7 x64
  • CloudLinux Server 6.1 Apache x64
  • CloudLinux Server 6.1 LAMP x64
  • CloudLinux Server 6.1 MySQL x64
  • CloudLinux Server 6.1 x64

  Gentoo

  • Gentoo 2008.0 x64 xen
  • Gentoo 10.1_2.6.34 x64
  • Gentoo 10.1 x64 xen
  • Gentoo 10.1 Apache x64
  • Gentoo 10.1 MySQL x64
  • Gentoo 10.1 x64
 • Ubuntu

  • Ubuntu 10.04 x64
  • Ubuntu 10.10 x64
  • Ubuntu 10.10 x86
  • Ubuntu 11.04 x64
  • Ubuntu 11.04 x86
  • Ubuntu 8.04 x64
  • Ubuntu 10.04 Apache x64
  • Ubuntu 10.04 Cherokee x64
  • Ubuntu 10.04 GlusterFS x64
  • Ubuntu 10.04 LAMP x64
  • Ubuntu 10.04 MySQL x64
  • Ubuntu 10.10 Apache x64
  • Ubuntu 10.10 Apache x86
  • Ubuntu 10.10 Cherokee x64
  • Ubuntu 10.10 LAMP x64
  • Ubuntu 10.10 LAMP x86
  • Ubuntu 10.10 MySQL x64
  • Ubuntu 10.10 MySQL x86
  • Ubuntu 11.04 Apache x64
  • Ubuntu 11.04 Apache x86
  • Ubuntu 11.04 LAMP x64
  • Ubuntu 11.04 LAMP x86
  • Ubuntu 11.04 MySQL x64
  • Ubuntu 11.04 MySQL x86
 • Red Hat

  • Red Hat Enterprise Linux 5.5 x64
  • Red Hat Enterprise Linux 5.5 x86
  • Red Hat Enterprise Linux 5.6 x64
  • Red Hat Enterprise Linux 5.7 x64
  • Red Hat Enterprise Linux 5.7 x86
  • Red Hat Enterprise Linux 6.0 x64
  • Red Hat Enterprise Linux 5.5 LAMPP x64
  • Red Hat Enterprise Linux 5.5 LAMPP x86
  • Red Hat Enterprise Linux 5.5 Plesk x64
  • Red Hat Enterprise Linux 5.5 Plesk x86
  • Red Hat Enterprise Linux 5.6 LAMP x64
  • Red Hat Enterprise Linux 5.6 MySQL x64
  • Red Hat Enterprise Linux 6.0 LAMP x64
  • Red Hat Enterprise Linux 6.0 Minimal x64
  • Red Hat Enterprise Linux 6.0 MySQL x64
  • Red Hat Enterprise Linux 6.0 OELS 6 x65
  • Red Hat Enterprise Linux 6.0 OELS 6 x86
  • Red Hat Enterprise Linux 6.1 Apache x64
  • Red Hat Enterprise Linux 6.1 Apache x86
  • Red Hat Enterprise Linux 6.1 LAMP
  • Red Hat Enterprise Linux 6.1 LAMP x86
  • Red Hat Enterprise Linux 6.1 MySQL x64
  • Red Hat Enterprise Linux 6.1 HAPROXY stunnel x64
 • Các HĐH khác

  • Load Balancer Virtual Appliance
  • Archlinux 2010.04 x64
  • Archlinux 2010.04 x86
  • CDP r1soft x64
  • PBXware 3.0 x64
  • Elastix 1.6.0 x86
  • Elastix 2.0.0 x64 xen
  • Elastix 2.0.3 x64
  • Scientific Linux 6.1 x64
  • Sci entific Linux 6.1 x86
  • SME Server 8.0beta6 x86
 • Fedora

  • Fedora 13 x64
  • Fedora 13 x86
  • Fedora 14 x64
  • Fedora 14 x86
  • Fedora 15 x64
  • Fedora 15 x86

  Windows

  • Windows 2003 Standard Edition R2 x64
  • Windows 2003 Standard Edition x64
  • Windows 2003 Standard Edition R2 x86
  • Windows 2008 Standard Edition R2 x64
  • Windows 2008 Standard Edition x64
  • Windows 2008 Standard Edition x86